دکتر رضا  جعفری

اطلاعات مدرس

4 دوره برگزار شده
0 آزمون برگزار شده
0 آموزشگاه همکار

دکتر رضا جعفری

دکتر رضا جعفری استادیار ایمنی شناسی پزشکی پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

loading
دوره مقاله نویسی پیشرفته