مریم صدرایی

اطلاعات مدرس

4 دوره برگزار شده
1 آزمون برگزار شده
1 آموزشگاه همکار

مریم صدرایی

دکترای ژنتیک دانشگاه کنت انگلستان

loading
دوره مقاله نویسی پیشرفته